Zrównoważony rozwój a recykling

Zrównoważony rozwój a recykling

Gospodarowanie odpadami w sposób odpowiedzialny oraz implikowanie na grunt własnej organizacji strategii dotyczących zrównoważonego rozwoju to coraz popularniejsze trendy wśród polskich przedsiębiorców. Segregacja odpadów oraz ich ponowne użycie (recykling) przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko surowców wykorzystywanych w przemyśle.

 

Czym jest zrównoważony rozwój?

 

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz dążenie do maksymalnego ich ponownego wykorzystania np. dzięki współpracy z podmiotami specjalizującymi się w tej branży takimi, jak Stena Recycling, przyczynia się do realizacji głównych założeń zrównoważonego rozwoju. Gospodarowanie dostępnymi zasobami w taki sposób, aby potrzeby obecnych pokoleń były w pełni zaspokajane jednocześnie, mając na względzie dobro przyszłych pokoleń to cel zrównoważonego rozwoju. Przy czym bardzo istotne jest, aby w dążeniu do tak zbalansowanej struktury uwzględniać następujące czynniki:

  • inkluzja społeczna,
  • wzrost gospodarczy,
  • ochrona środowiska.

 

Wymienione wyżej trzy komponenty są wzajemnie zależne i ich powiązanie jest konieczne w celu zapewnienia dobrobytu zarówno całych społeczności, jak i ich poszczególnych członków.

 

Zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi polega przede wszystkim na tym, aby szczególny nacisk był położony na możliwości związane z odzyskiem surowców. Dzięki takiemu podejściu istnieje szansa maksymalnej ochrony zasobów naturalnych, a co za tym idzie zabezpieczenie środowiska, w którym żyjemy.

 

Recykling jako szansa na zmniejszenie ogólnej masy odpadów

 

Odpady składowane na wysypiskach stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Toksyczne związki przedostające się do gleby, powietrza i wód powierzchniowych przyczyniają się nie tylko do degradacji ekosystemów, ale mają bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Rozwijanie obecnie istniejących oraz stałe poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących możliwości odzysku surowców to obecnie kluczowe zachowania w drodze do zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważony rozwój można osiągnąć, m. in. przez:

  • minimalizację zużywania zasobów naturalnych,
  • stopniowa eliminację z procesów przemysłowych niebezpiecznych i toksycznych substancji,
  • dbanie o to, aby emisja zanieczyszczeń nie przekraczała wyznaczonych norm,
  • ochronę różnorodności biologicznej.

 

Zrównoważony rozwój to odpowiedzialne konsumowanie zasobów, to również świadomość tego, że nasze obecne wybory i decyzje mają bezpośredni wpływ na przyszłe pokolenia.

Comments are closed.